بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی,تحقیق حسابداری گزارشهای حسابداری,نیازهای اطلاعاتی مدیریت,مقاله حسابداری اهداف گزاشگری مالی,مبانی نظری تعاریف حاکمیت شرکتی,تحقیق اهداف حاکمیت شرکتی

همانطور که در ادامه مشخصات فایل بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی را مشاهده می کنید می توانید در صورت تمایل نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی

بررسی-اثر-مشکلات-نمایندگی-جریان-وجوه-نقد-آزاد-بر-ارتباط-ارزشی

تحقیق حاضر با عنوان بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم از طریق کاربرد مدل اولسون  از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 107 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده

تحقیقات قبلی جریان وجوه نقد آزاد   را به عنوان یکی از منابع مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران تعریف می کند. مدیران واحدهای اقتصادی دارای جریان وجوه نقد آزاد بالا و فرصت رشد پایین اغلب تمایل دارند تا در پروژه های اضافی و یا حتی در پروژه های دارای خالص ارزش فعلی منفی (NPV منفی) سرمایه گذاری کنند و برای پوشش دادن اثرات سرمایه گذاری هایی که ثروت را بیشینه نمی کنند از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده می کنند.
بنابراین، هدف این تحقیق ارزیابی ارتباط ارزش عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم و اثر مشکلات نمایندگی ناشی از جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم می باشد. برخلاف آنچه پیش بینی شده بود و برخلاف فرضیه های مطرح شده در این تحقیق، جریان وجوه نقد آزاد به عنوان یک مشکل ناشی از تضاد منافع بین سهامداران و مدیران نتوانست بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم (در تبیین رابطه با قیمت سهام) موثر واقع شود و این ارتباط ارزشی را تعدیل نماید. 

مقدمه

از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. مدیران علاقمندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی، رفاه اجتماعی و تثبیت موقعیت شغلی خود، تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به سهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه نمایند.
لیکن در برخی موارد الزاماً افزایش ثروت مدیران در راستای افزایش ثروت سایر گروه ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد.با در نظر گرفتن تئوری تضاد منافع ميان مديران و مالكان، مديران واحدهای‌تجاری‌از انگیزه های لازم برای حداکثر کردن منافع خود برخوردار می باشند. در راستای تحلیل ارزش ایجاد شده برای سهامداران، جریان های وجوه نقد آزاد شرکت از اهمیت خاصی برخوردار است.
با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، ممکن است برخی مدیران وادار شوند . جریان های وجوه نقد آزاد را در پروژه های با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه گذاری تا در کوتاه مدت برخی از منافع شخصی خود را تأمین نمایند.

فهرست مطالب

چكيده:    1

مقدمه:    2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه    4
2-1 بیان مسأله    4
3-1 پرسش های اصلی تحقیق    6
4-1 اهداف تحقیق    6
5-1 فرضیه های تحقیق    7
6-1 قلمرو تحقیق    7
7-1  تعریف واژه ها    8
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه    12
2-2 اهداف عمده حسابداری    13
3-2 گزارشهای حسابداری    14
1-3-2 گزارشهای درون سازمانی    14
2-3-2 گزارشهای برونسازمانی    14
4-2 استفاده کنندگان گزارشهای مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها    14
1-4-2 سرمایه گذاران    15
2-4-2 نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران (بخش عمومی و بخش خصوصی)    16
3-4-2 سرمایهگذاران بالقوه و نیازهای اطلاعاتی آنها    17
4-4-2 اعطاءکنندگان وام، اعتبار و سایر تسهیلات مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها    17
5-4-2 نیازهای اطلاعاتی فروشندگان کالاها و خدمات    18
6-4-2 مشتریان    18
7-4-2 نیازهای اطلاعاتی مدیریت    18
8-4-2 کارکنان    19
9-4-2 دولت و نيازهای آن    19
10-4-2 جامعه    19
5-2 اهداف گزاشگری مالی    20
1-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی وضعیت مالی و بنیه اقتصادی    20
2-5-2  فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری    21
3-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی تأمین و مصرف وجوه نقد    22
4-5-2 فراهم آوردن اطلاعات لازم برای ارزیابی چگونگی ایفای مسئولیت مباشرت مدیریت و انجام تکالیف قانونی    23
5-5-2 فراهم آوردن اطلاعات مکمل برای درک بهتر اطلاعات مالی ارائه شده و پیشبینی وضعیت آتی    24
6-2 مقایسۀ سهامداران (سرمايه گذاران) با گروههای ذینفع    24
7-2 تئوری نمایندگی    26
8-2- حاکمیت شرکتی راه حلی برای مشكلات ناشی از روابط نمايندگی    30
1-8-2 طیف تعاریف حاکمیت شرکتی    31
2-8-2 تعاریف حاکمیت شرکتی    32
3-8-2 اهداف حاکمیت شرکتی    32
4-8-2 طبقه بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی    32
5-8-2 مکانیزم های حاکمیت شرکتی    34
6-8-2 ویژگی های آئیننامه نظام حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی) در ایران    35
7-8-2 ارکان نظام راهبری شرکتی    36
9-2 جریان وجوه نقد آزاد و مشکلات نمایندگی ناشی از آن    37
1-9-2تعریف جریان وجوه نقد آزاد    37
2-9-2 محاسبه جریان وجوه نقد آزاد    38
3-9-2 مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد    38
4-9-2  مکانیزمهای مؤثر بر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد    40
10-2 عایدی (سود) هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم    40
11-2 بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی عایدی هر سهم و ارزش دفتری حق مالی هر سهم    41
12-2 پیشینه تحقیق    42
1-12-2  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    42
2-12-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور    45
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه    48
2-3 جامعه آماری و نمونه آماری    48
1-2-3 جامعه آماری    48
2-2-3 نمونه آماری تحقیق و روش نمونهگیری    48
3-3 ابزار گردآوری دادهها    49
4-3 ابزار تجزیه و تحلیل    50
5-3 متغير های مستقل و وابسته    50
6-3 روش آزمون فرضیه های تحقیق    50
1-6-3 روش آزمون فرضیه های اصلی    50
2-6-3 روش آزمون فرضیه های فرعی    51
3-6-3 روش محاسبه جریان وجوه نقد آزاد    52
4-6-3 روش محاسبه فرصت رشد    52
7-3 مثال عددی برای محاسبه جریان وجوه نقد آزاد و فرصت رشد    53
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4 مقدمه    56
2-4 آزمون فرضیه ها    57
1-2-4 شاخص های توصیفی متغیرهای فرضيه های اصلی    57
2-2-4 آزمون فرضيه اصلی اول    61
3-2-4 آزمون فرضیه اصلی دوم    65
4-2-4 جمع بندی دو مدل فرضیه های اصلی    70
5-2-4- شاخص های توصیفی متغیرهای فرضيه های فرعی    71
6-2-4 آزمون فرضیه فرعی اول    77
7-2-4 آزمون فرضيه فرعی دوم    80
8-2-4 جمع بندی دو مدل فرضيه های فرعی    80
9-2-4- خلاصه نتايج حاصل آزمون فرضیه های اصلی و فرعی    80
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5 مقدمه    83
2-5 نتایج تحقیق    83
1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول    83
2-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم    84
3-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی اول    84
4-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی دوم    84
3-5 خلاصه و نتیجه گیری کلی    84
4-5 پیشنهادهای تحقیق    85
1-4-5 پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق    85
2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی    86
5-5 محدودیتهای تحقیق    87
پیوست ها
لیست شرکتهای عضو نمونه آماری    89
منابع و ماخذ
منابع فارسي:    91
منابع لاتین:    92
چکیده انگلیسی:    97

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی تحقیق حسابداری گزارشهای حسابداری نیازهای اطلاعاتی مدیریت مقاله حسابداری اهداف گزاشگری مالی مبانی نظری تعاریف حاکمیت شرکتی تحقیق اهداف حاکمیت شرکتی

مطالب مرتبط

بررسی اثر مشکلات نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد بر ارتباط ارزشی


ادبیات تحقیق و پیشینه پژوهش نقشهای سبکهای رهبری و فرهنگ سازمانی (فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق اختلال افسردگی (فصل 2)

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق فرهنگ کیفیت محور و نوآوری (فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق دست برتری و تقارن مغز(فصل دوم)

تحقیق رابطه بین هویت مجازی و اعتماد اجتماعی

تحقیق بررسی قانون حفاظت محیط زیست

مطالعات و رساله معماري طراحی خانه سینما و پردیس سینمایی

طرح توجیهی ایجاد کارخانه تولیدی مصنوعات چوبی

مبانی نظری و پیشینه پژوهش نظریه معنادرمانی (فصل 2 پایان نامه)