هوش هیجانی, کودکان عادی, کودکان کار,تحقیق بررسی مقایسه ای هوش هیجانی کودکان عادی و کودکان کار و خیابان

همانطور که در ادامه مشخصات فایل تحقیق بررسی مقایسه ای هوش هیجانی کودکان عادی و کودکان کار و خیابان را مشاهده می کنید می توانید در صورت تمایل نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
تحقیق بررسی مقایسه ای هوش هیجانی کودکان عادی و کودکان کار و خیابان

تحقیق-بررسی-مقایسه-ای-هوش-هیجانی-کودکان-عادی-و-کودکان-کار-و-خیابانتحقیق بررسی مقایسه ای هوش هیجانی کودکان عادی و کودکان کار و
خیابان

تعداد صفحات : 54

نوع فایل : ورد و قابل ویرایش
چکیده

هوش هیجانی آگاهی از احساس ها و استفاده از آن برای تماسی تصمیم های مناسب به زندگی و همچنین توانایی تحمل کردن ضربه های روحی و مهار آشفتگی های روحی است و به عبارت دیگر هوش هیجانی نوعی مهارت اجتماعی است یعنی با مردم کنار آمدن مهار احساس ها و رابطه با انسان ها و توانایی ترغیب یا راهنمایی دیگران و پرورش هیجان زمینه ای مختص را دربر می گیرد و همان طول که از قول ارسطو نقل کردیم مشکل انسان این نیست که از هیجان برخوردار است بلکه مشکل او در نحوه ابزار آن است.

لذا پژوهش به بررسی مقایسه ای هوش هیجانی کودکان کار و خیابان و کودکان عادی و جامعه آماری این پژوهش را کودکان عادی و کودکان کار وخیابان پسر تهران که بین آنها بین ۱۰تا۱۵ سال است تشکیل می دهند.و در این گروه شامل ۱۵ کودک عادی ۱۰تا ۱۵ سال و ۱۱ کودک کار و خیابان در همین رنج سنی که جمعا نمونه گیریشامل ۲۶ کودک می باشد. نمونه گیری به صورت در دسترس انجام شده و این کودکان برحسب اتفاق در خیابان مورد سنجش قرار گرفته اند.

 محقق در این پژوهش با توجه به الگوی مایرو سالوری مصاحبه‌ای را به صورت ساخت وار و باز پاسخ طراحی کرده که شامل پنج حیطه بود (خودانگیزی، خودآگاهی ادارة هیجانها هم حسی و تنظیم روابط). برای تجزیه و تحلیل از روش مانوتینی یو که روش های ناپاراستریک است استفاده شده و چون روش متقنی برای جمع نمرات کسب شده یافته نشد نمرات دو گروه در پنج حیطه با هم مقایسه شد. و در آخر تفاوت معناداری بین هوش هیجانی کودکان عادی و کودکان کار و خیابان دیده نشد.

 واژه های کلیدی: هوش هیجانی، کودکان کار، خودانگیزی ،اداره هیجانها، هم حسی، تنظیم روابط، خودآگاهی
فهرست مطالب

خلاصه پژوهش    ۱
فصل اول    ۲
پرسش پژوهش    ۲
فرضیه پژوهش    ۲
اهداف پژوهش:    ۲
متغیر پژوهش    ۲
تعریف نظری متغیرهای پژوهشی:    ۳
کودک خیابانی    ۳
کودک عادی:    ۳
هوش هیجانی    ۳
کودک خیابانی    ۳
کودک عادی:    ۴
هدف پژوهش:    ۴
اهمیت موضوع پژوهش    ۵
فـصل دوم    ۶
پیشـینه    ۶
نظریه پردازان    ۱۲
دیدگاه توانایی (پردازش اطلاعات)    ۱۳
۱-ارزیابی و ابراز هیجان:    ۱۳
۲-تنظیم هیجان در خود و دیگران    ۱۳
۳-بهره برداری از هیجان:    ۱۴
شاخه اول:    ۱۴
شاخه دوم:    ۱۵
شاخه سوم:    ۱۷
فهم و تحلیل اطلاعات هیجانی    ۱۷
شاخه چهارم:    ۱۸
تنظیم هوشمندانه هیجان:    ۱۸
دیدگاه مختلط هوش هیجانی (شخصیتی هیجانی اجتماعی)    ۱۹
مدل هوش هیجانی بار- آن    ۲۲
الگوی ۵ بخش هوش هیجانی بار- آن    ۲۳
۱-درون فردی    ۲۳
۲-بین فردی    ۲۴
۳-قابلیت سازگاری و انطباق    ۲۴
۴-مدیریت فشار روانی    ۲۴
۵-خلق عمومی    ۲۴
یافته های اصلی از مطالعه های مربوط به افراد باهوش هیجانی پایین و بالا    ۲۴
یافته های اصلی در مورد افراد با هوش هیجانی بالا:    ۲۶
کودک خیابانی و پیشینه تاریخی آن:    ۲۶
پیشینه کودک خیابانی و کار    ۲۸
تعریف واژه کودک خیابانی    ۲۹
عوامل بروز پدیده کودک خیابانی    ۳۰
نظریه ها و دیدگاههای مبنی بر عوامل تعیین کننده کار کودکان    ۳۲
دیدگاه مندلوچ:    ۳۲
دیدگاه استرلینگ:    ۳۳
دیدگاه السون    ۳۴
دیدگاه فانیت:    ۳۴
فصل سوم    ۳۶
طرح پژوهش:    ۳۷
جامعه آماری:    ۳۷
نمونه وروش نمونه گیری:    ۳۷
ابزار پژوهش    ۳۷
روش اجرا    ۳۸
روش نمره گذاری    ۳۸
روش تجزیه وتحلیل:    ۳۹
فصل چهارم    ۴۰
فصل پنجم    ۴۶
بحث و نتیجه گیری:    ۴۷
پیشنهادات برای تحقیقات آتی    ۴۸
محدودیت های پژوهش    ۴۹
فهرست منابع    ۵۰
نمونه تست    ۵۲

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: هوش هیجانی کودکان عادی کودکان کار تحقیق بررسی مقایسه ای هوش هیجانی کودکان عادی و کودکان کار و خیابان

مطالب مرتبط

مبانی نظری تحقیق تعاریف و ابعاد هوش هیجانی و سلامت روانی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی و اختلال وسواس – بي اختياري (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تاریخچه هوش هیجانی و تعریف هوش هیجانی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق مفاهیم هوش هیجانی و حسابداری(فصل دوم)

پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (1998)

ادبیات نظری و سوابق تحقیق هوش هیجانی تعاریف و ابعاد آن (فصل دوم)

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش مولفه های هوش هیجانی و عملکرد مدیران (فصل دوم)

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی در بین دبیران ورزش

مبانی نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم تعهدسازمانی و هوش هیجانی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی مفاهیم و ابعاد عملکرد و هوش هیجانی مدیران (فصل دوم)

بررسی رابطه بین هوش هیجانی مدیران و عملکرد مالی شعب بانک های استان گیلان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش

پرسشنامه هوش هیجانی برادبری- گریوز

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و مفاهیم هوش هیجانی و هوش بازاریابی (فصل دوم)

مطالعات نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و نظریه های کیفیت زندگی (فصل دوم پایان نامه)

تحقیق بررسی مقایسه ای هوش هیجانی کودکان عادی و کودکان کار و خیابان

بررسی رابطه بین هوش و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه شیراز

پروپوزال هوش هیجانی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق هوش هیجانی، عملکرد شغلی و مهارتهای ارتباطی (فصل 2)

مبانی نظری پایان نامه هوش هیجانی (فصل 2)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیقاتی تعاریف و نظریه های هوش هیجانی (فصل 2)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی و رضایتمندی شغلی(فصل 2)

ادبیات نظری و پیشینه تجربی پژوهش راهبردهای مفاهیم مهارتهای زندگی و هوش هیجانی (فصل 2 پایان نامه)

ادبیات نظری و فصل دوم هوش معنوی(فصل 2 پایان نامه)

ادبیات نظری و فصل دوم هوش هیجانی (فصل 2 پایان نامه)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابعاد هوش هیجانی(فصل دوم پایان نامه)

بررسي رابطه بین مهارتهاي زندگي با هوش هيجاني دانش آموزان+ پرسشنامه

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی

دانلود پرسشنامه هوش هیجانی شوت و همکاران (1998)

دانلود پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی 28 سوالی برادبری و گریوز


بررسي اثرات اقتصادي الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني (WTO) بر صنعت بيمة كشور

مطالعه و بررسي امكان بكارگيري فرايند انعقاد در بهبود پساب تصفيه خانه فاضلاب

چارچوب نظری و پیشینه تجربی پژوهش ذهن آگاهی یا حضور ذهن (فصل 2 پایان نامه)

دانلود ضوابط و استانداردهاي ساختمان هاي مسكوني

فیلم آموزش کامل درس پنجم عربی پایه هشتم - عنوان: الصداقة (دوستی)

پروپوزال تأثير زوج درمانی اسلامي در افزايش خویشتن شناسی و جهت گيري مذهبي و تناسب زناشويي زوج هاي نام

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش برنامه ريزي استراتژیک(فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه پژوهشی سلامت سازمانی، کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی (فصل دوم)

تحقیق بررسی امکانات و فعالیتهای فوق برنامه جوانان در ايران

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش مفهوم و نظریه های کیفیت زندگی (فصل 2 پایان نامه)