رضایت شغلی, سبک رهبری,بررسي رابطه سبکهای رهبري مديران با ميزان رضایتمندی شغلي معلمان درمدارس راهنمايي,پایان نامه بررسي رابطه سبکهای رهبري مديران با ميزان رضایتمندی شغلي معلمان درمدارس راهنمايي

همانطور که در ادامه مشخصات فایل بررسي رابطه سبکهای رهبري مديران با ميزان رضایتمندی شغلي معلمان درمدارس راهنمايي پسرانه شاهدشهر شیراز را مشاهده می کنید می توانید در صورت تمایل نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسي رابطه سبکهای رهبري مديران با ميزان رضایتمندی شغلي معلمان درمدارس راهنمايي پسرانه شاهدشهر شیراز

بررسي-رابطه-سبکهای-رهبري-مديران-با-ميزان-رضایتمندی-شغلي-معلمان-درمدارس-راهنمايي-پسرانه-شاهدشهر-شیراز

بررسي رابطه سبکهای رهبري مديران با ميزان رضایتمندی شغلي معلمان درمدارس راهنمايي پسرانه شاهدشهر شیراز در حجم 138 صفحه و در قالب word و قابل ویرایش و با فهرست مطالب زیر:
فهرست مطالب
عنوان     صفحه
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه    2
بيان مسأله     3
دلايل ضرورت و توجيه انجام تحقيق     3
اهداف تحقيق     5
اهداف كلي تحقيق     5
اهداف ويژه تحقيق     6
فرضيه‌هاي تحقيق     6
فرضهاي تحقيق يا جانشين     6
متغيرهاي اساسي تحقيق     6
تعريف عملياتي واژه‌ها و اصلاحات     7
تعريف رهبري     7
تعريف سبکهای رهبري ليكرت     8
تعريف رضایتمندی شغلي     9
معلمان     10
مدارس شاهد     11
مشكلات و تنگناهاي تحقيق     11
فصل دوم: ادبيات تحقيق
بخش اول (رهبري)     14
مقدمه    14
تعريف رهبري     15
تمایز مدیریت و رهبری    16
تعريف سبک رهبری    17
تئوري‌هاي رهبري     18
تئوري‌هاي شخصيتي رهبري     19
نظريه سنتي رهبري     19
نظرية صفات شخصي رهبر    20
تئوري‌هاي رفتاري رهبري     20
مطالعت دانشگاه آيووا     21
مطالعات دانشگاه اُهايو     22
مطالعات دانشگاه ميشيگان     22
شبكه مديريت     23
تحقيقات اسكانديناوي     25
تئوري‌هاي اقتضايي     26
الگوي فيدلر     26
تئوري موقعيتي هرسي و بلانچارد    28
تئوري مبتني برتبادل نظر رهبر با اعضاء     31
تئوري مسير ـ هدف     32
الگوي رهبري مشاركتي     34
متغيرهاي موقعيتي در الگوي تجديدنظر شده رهبري مشاركتي     35
پنج شيوة رهبري در الگوي رهبري مشاركتي     36
سيستمهاي مديريت     37
سبکهای رهبري ليكرت     37
تئوري‌هاي جديد رهبري     41
جايگزيني رهبري     41
رهبر عملگرا و رهبر ايجاد كنندة تحول     42
رهبر عملگرا     43
رهبرانی كه تحول ايجاد مي‌كنند     43
بخش دوم (رضایتمندی شغلي)    45
ارزشها     45
انواع ارزش     45
نگرشها     46
انگيزش     47
نظريه‌هاي انگيزش     49
تئوري‌هاي محتوايي     50
1ـ تئوري سلسله مراتب نيازها    50
2ـ تئوري دو جنبه‌اي انسان     53
3ـ تئوري دو عامل انگيزش     53
4ـ تئوري سه نياز مك‌كلند     54
5ـ تئوري نيازهاي زيستي، تعلق و رشد     55
تئوري‌هاي فرآيندي     56
1ـ تئوري انتظار و احتمال     56
2ـ تئوري برابري     58
3ـ تئوري اسناد     59
انواع نگرش     60
رضایتمندی شغلي     62
رابطه انگيزش با رضایتمندی شغلي     62
1 تاريخچه مطالعات در مورد رضایتمندی شغلي     62
2 تعريف رضایتمندی شغلي     63
(1-2) تعيين رضایتمندی شغلي     66
3 عوامل تعيين كنندة رضایتمندی شغلي     67
4 عوامل مؤثر بر رضایتمندی شغلي     69
5 فاكتورهاي مؤثر در رضایتمندی شغلي از نظر «جنيفر»     70
6 پيامدهاي رضایتمندی شغلي و عدم رضایتمندی شغلي     71
7 نظريه‌هاي رضایتمندی شغلي     72
- نظريه «بروفي»    72
- نظريه «كورمن»     73
- نظريه «پارسون»     74
اندازه‌گيري رضایتمندی شغلي     75
بخش سوم (سابقه تحقيقاتي موضوع)     77
تحقيقات خارجي     77
تحقيقات داخلي     80
خلاصه فصل     84
فصل سوم: روش انجام تحقيق
روش تحقيق     87
جامعه و نمونه آماري     88
تعداد و روش نمونه‌گيري     89
روش و ابزار گردآوري اطلاعات     90
روايي و اعتبار پرسشنامه‌ها     93
روش تجزيه و تحليل اطلاعات     95
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
بخش اول ـ توصيف داده‌ها     97
بخش دوم ـ تحليل استنباطي داده‌ها     120
آزمون فرضيه‌ها     121
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها
خلاصه یافته های پژوهشی     125
یافته های دیگر پژوهش     128
محدودیتهای تحقیق     130
الف – محدودیتهای خارج از کنترل محقق     130
ب – محدودیتهای در اختیار محقق     131
پیشنهادها     131
فهرست منابع فارسی     133
فهرست منابع خارجی    137
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: رضایت شغلی سبک رهبری بررسي رابطه سبکهای رهبري مديران با ميزان رضایتمندی شغلي معلمان درمدارس راهنمايي پایان نامه بررسي رابطه سبکهای رهبري مديران با ميزان رضایتمندی شغلي معلمان درمدارس راهنمايي

مطالب مرتبط

مبانی نظری تنیدگی حرفه ای ,تنیدگی ارتباطی ،رضایت شغلی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت و انگیزش شغلی (فصل دوم)

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق رضایت شغلی (فصل دوم پایان نامه)

مبانی نظری وپیشینه پژوهش فرهنگ بازارمحوری (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف ابعاد و نظریه های رضایت شغلی(فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و ابعاد رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان (فصل دوم)

بررسی رابطه میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان در شرکت های بیمه

بررسی رابطه تسهیم دانش با عملکرد شغلی کارکنان اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان

بررسی رابطه ادراك كاركنان از سیاست های ارزیابی عملکرد با رضايت شغلي و تمایل به ترک شغل

دانلود مبانی نظری و سوابق پژوهشی تعاریف و دیدگاه های رفتار شهروندی سازمانی (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی و تعهد سازمانی (فصل دوم)

بررسي رابطه سبکهای رهبري مديران با ميزان رضایتمندی شغلي معلمان درمدارس راهنمايي پسرانه شاهدشهر شیراز

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف هوش معنوی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی(فصل 2)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و ابعاد اعتماد سازمانی و رضایت شغلی(فصل 2)

مبانی نظری تحقیق بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا

ادبیات نظری و پیشینه پژوهش تعهد سازمانی و دلبستگی شغلی (فصل2)

ادبیات نظری تحقیق رضایت شغلی (فصل 2)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش هوش هیجانی و رضایتمندی شغلی(فصل 2)

چارچوب نظری و پژوهش تجربی عملکرد و استرس شغلی(فصل 2)

مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی و سلامت(فصل دوم پایان نامه)

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش ماهیت رضایت شغلی کارکنان(فصل دوم)

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش آموزش کارکنان(فصل دوم)

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت مندی شغلی (فصل دوم)

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش رضایت شغلی

دانلود پرسشنامه مدیریت تعارض رابینز

دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی


تحقیق بررسی مطالعه پیرامون عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح دارای طبقه نرم

ادبیات نظری و فصل دوم خودپنداری (فصل 2 پایان نامه)

پایان نامه و رساله معماری طراحی مهدکودک

بررسي همبستگي خودباوری مديران مدارس ابتدایی پسرانه شهر شیراز با ميزان شایستگی آنان

پاورپوینت بررسی کاربرد فنون تجزیه و تحلیل

تحقیق دندان

تحقیق بررسی دیدگاه و عملکرد پرسنل اتاق هاي عمل در مورد ایمنی بیمار در مراکز آموزشی- درمانی

ادبیات نظری و سوابق تحقیق صنعت بیمه تاریخچه وپیداش آن (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق بزهکاری و جرم شناسی (فصل دوم)

بررسي ميزان رضايتمندي دانشجويان پيام نور شهرستان شیراز در رشته تحصيليشان